Japan Accessible Tourism Center

home

transport

sleeping

enjoy

travel tips

link

about us

contact

   Hokkaido Area
Sapporo

Furano

Shiretoko

Hakodate
   Tohoku Area
Aomori

Sendai
   Kanto Area
Tokyo

Yokohama

Mt. Fuji

Hakone

Nikko
   Chubu Area
Nagoya

Takayama

Kanazawa

Nagano
   Kansai Area
Osaka

Kyoto 

Nara

Kobe

Ise-Shima
   Chugoku Area
Hiroshima

Kurashiki

Matsue
   Shikoku Area
Matsuyama

Takamatsu

   Kyushu Area
Fukuoka

Nagasaki

Kumamoto

Kagoshima

Okinawa
Awaji island

 


Awaji island 1 day tour     price : 55,000 yen from Osaka hotel     max 8 person (6 + 2 wheelchairs)

08:00 hotel - 09:30 Akashi Kaikyo bridge highway oasis - 10:30 National government park and botanical garden (850 yen) - 12:00 lunch -  14:00 Suma aquarium (1,300 yen) or Akashi fish avenue - 17:00 Kobe Harbor Land, dinner, night view - 19:30 Osaka hotel

option :  Himeji castle (+ 5,000 yen), Naruto whirpool and Otsuka museum  (+ 5,000 yen)